આદમ ઈવનું પહેલું ચુંબન

કાયમઅલી હઝારી

          

આદમ ઈવનું પહેલું ચુંબન

            

ઉત્સવ આંસુ, સપનાં ડૂમો; આદમ ઈવનું પહેલું ચુંબન!

આદમિયતનો છે તરજુમો; આદમ ઈવનું પહેલું ચુંબન!

                 

નભ થલ વાયુ જલ અગ્નિના; પંચ પ્રસવના નાદ પછીની-

ઈશ્વરિયતની અંતિમ બૂમો,  આદમ ઈવનું પહેલું ચુંબન!

            

એક ઈશિતા ફૂંક  પછીની  જિજ્ઞાસા  ને  ઈપ્સઓનો,

પહેલો અગ્નિ, પહેલો ધૂમો; આદમ ઈવનું પહેલું ચુંબન!

           

કંઈક અલૌકિક અવતારો ને કંઈક પરમ પદ બુધ્ધ-ફકીરો,

માટીમાંથી  મોતી લૂમો!  આદમ ઈવનું પહેલું ચુંબન!

               

નિજ દર્પણમાં ઝાંકી જોજો બિંબો સરખાં મળશે કાયમ,

તારુંમારું ને  સૌનું મોં,  આદમ ઈવનું પહેલું ચુંબન!

               

કાયમઅલી હઝારી

     

ઈશિતા- ઈશ્વર;  ઈપ્સા- પ્રબળ ઈચ્છા, લાલસા.  

             

1 Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s