ખાંભી રચાઈ છે- ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી (‘Shunya’ Palanpuri)

‘શૂન્ય’ પાલનપુરી

     

ખાંભી રચાઈ છે

      

દિલમાં કોઈના પ્યારની જ્વાળા લપાઈ છે,

ઓ કાળ! સાવધાન કે શિર પર તવાઈ છે!

       

મિત્રો  હતા  એ શત્રુ થયાની વધાઈ છે!

ઓ મન!  ઉમંગે  નાચ કે બેડી કપાઈ છે!

       

હોડીનું ડૂબવું અને તોફાનનું શમન!

એ તો ખુદાઈ ઢંગની એક નાખુદાઈ છે.

       

મારીને ઠેકડા અમે પહોંચીશું મંઝિલે,

શક્તિ અગાધ છે, ભલે પાંખો કપાઈ છે.

       

છે કંટકોનાં ઝૂમખાં ફૂલોના સ્વાંગમાં!

ઉપવન મહીં વસંતની કેવી ઠગાઈ છે.

       

સસ્તામાં ઓ જમાના આ સોદો નહીં પતે,

મારું સ્વમાન મારા યુગોની કમાઈ છે.

           

ખુદ કાળ એને શૂન્ય ખસેડી નહીં શકે!

પ્રેમાંગણે હ્રદયની જે ખાંભી રચાઈ છે.

        

‘શૂન્ય’ પાલનપુરી   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s