મારે આંગણિયે મંજરીઓ મૉરી ના.. નંદકુમાર પાઠક (nandkumar pathak)

નંદકુમાર પાઠક

          

મારે આંગણિયે મંજરીઓ મૉરી ના.. 

        

મારે આંગણિયે મંજરીઓ મૉરી ના મૉરી ના.

       

રૂપનો  દરબાર  ભરી  બેઠો  વસંતરાજ

નાચી રહી લહેરીઓ રીઝવતી રંગરાજ

એ તો જોતી’તી તોય જરી ડોલી ના ડોલી ના… મારે..

           

ફૂલ ફૂલની વાત સુણી ડોલે વસંતરાજ

રમવાને  રંગ  ફાગ  તેડે  એ  રંગરાજ   

એણે હૈયાની વાત જરી ખોલી ના ખોલી ના… મારે..

           

રેલાયો રંગ ચઢ્યો ધરતીને અંગ રે

લહેરાતાં રૂપને  ભીંજવતો જાય એ

હો એણે ઘૂંઘટની પાળ જરી તોડી ના તોડી ના… મારે..

           

નંદકુમાર પાઠક

જન્મ: જાન્યુઆરી 25, 1915  

     

     

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s