વસંતના વ્હાલ – રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

વસંતના વ્હાલ

આ મ્હેંક્યા વસંતના વ્હાલ
કે સહિયર શું કરીએ
આ મ્હેંદી મૂકી હાથ
કે સહિયર શું કરીએ

આ નીકળ્યાં ઝરણાં તોડી પહાડ
ને વાગી વાંસલડી રે વાટ
કે સહિયર શું કરીએ
આ ફૂલે મઢ્યા ગાલ
કે સહિયર શું કરીએ

આ આભે ખીલ્યો ચાંદ
ને ફાગણ ખેલે ફાગ
કે સહિયર શું રમીએ
આ કોટે વળગ્યા વહાલ
કે સહિયર શું કરીએ

આ યૌવનનો ઉભરાટ
ને કોયલ બોલે ઊંચે ડાળ
કે સહિયર શું કરીએ

આ મ્હેંદી મૂકી હાથ
ને ખૂલ્યાં પ્રેમનાં દ્વાર
કે સહિયર સાથ રમીએ(૨)

રમેશ પટેલ ‘આકાશદીપ’

Advertisements

2 Comments

 1. આ ફૂલે મઢ્યા ગાલ
  કે સહિયર શું કરીએ
  આ આભે ખીલ્યો ચાંદ
  ને ફાગણ ખેલે ફાગ
  કે સહિયર શું રમીએ

  Go green and save EARTH copenhagen

  When nature plays, just watch and enjoy delightful days
  We can’t play nature, just be spectator of it’s golden rays

 2. આ ફૂલે મઢ્યા ગાલ
  કે સહિયર શું કરીએ

  આ આભે ખીલ્યો ચાંદ
  ને ફાગણ ખેલે ફાગ
  કે સહિયર શું રમીએ
  આ કોટે વળગ્યા વહાલ
  કે સહિયર શું કરીએ

  સુંદર, વસંતના વ્હાલ સાચે જ રમી ગયા.

  વિતલ પટેલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s