પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો… – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો… – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

શિવ તુ મુજનો કર ઝાલી જીવાડતો સસાર રે.
જીવ તુ સાથે સ્વાસ બનીને નમતો શ્રી ઓમકારને.

નિશદિન તારા જાપ જપીને કરતો સારા કામ રે..
શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને તરાવતો સસાર રે..

સમયસાથ લઉ સ્વાસ છતાએ મારો સરકે કાળ રે.
શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને જીવાડતો સસાર રે,

મન મારીને કહેતો પ્રણવ જપ ને તુ ઓમકારને,
શિવની સાથે શક્તિ નાચે ન્રુત્ય કરે નટરાજ રે.

પ્રણવ બનીને પ્રાણ મારો, સ્વાસ મારો સાથ રે,
જપતો નિશદિન રાજ પ્રભુને પુરણ કરવા કાજ રે.

સદાશિવ તુ પ્યાર મારો, રટુ તુજને દિનરાત રે.
શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને જીવાડતો સસાર રે.

સદાકાળ ઓમકારેશ્વર રાખુ ર્હુદિયા માય રે,
જીવ સાથે શિવ નાચે શક્તિ આદી શક્તિ ઓમકાર રે.

ઓમકારના જાપ જપતો જીવુ જીવન કાળને,
કાળરાત્રિ ને નાશ કરી ઓમકાર તણાના ગાનને.

મ્રુત્યુ ની પળ પળ ને જીવતા રટતો રહુ ઓમકારને.
પ્રણવ બનીને પ્રાણ મારો, સ્વાસ મારો સાથ રે,

તારા સુરના ગુણલા ગાતો, તુજ મન્ત્રના નામને.
પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો, નિશદિન તારો સાથ રે.

તારા સુરના ગુણલા ગાતો, તુજ મન્ત્રના નામને.
પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો, પ્રાણ મારો સાથ રે.

તુજ મન્ત્રના ગુણલા ગાતો , પ્રાણ મારો સાથ રે.
સદાશિવ તુ પ્રાણ મારો રટુ તુજને દિનરાત રે..

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s