સફેદ આકાશ, સફેદ સ્નો ની ચાદર – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સફેદ આકાશ, સફેદ સ્નો ની ચાદર – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સફેદ આકાશ,
સફેદ સ્નો ની ચાદર ચારે કોર.
સુર્ય પણ ના દેખાય.
આખ ખોલી ને નજરુ જુવે.
ટળ્યા અજ્ઞાન અધકાર.
વહેલી પરોઢે.
દેખાયો ઉજાશ ધરા પર.
મન બોલ્યુ,
ટળ્યા અજ્ઞાન અધકાર.
વહેલી પરોઢે ઘર બહાર.
દ્વારમાથી ઘુસી આવ્યો એ પ્રકાશ.
લાવ્યો ઉજાશ ભિતર.
બન્ધ આખે.
દોડી નિહાળુ ચો તરફ,
નભમહી ઉડતો સફેદી સ્નો.
ધસીઆવતો,
ધરા પર સરકતો
ચાદર ઓઢાડે શાતીની જીવને,
ધરાને,ઘરોને ગાડીઓને માર્ગ મા,
ઝાડ ને વનની વનરાઈઓને,
રોજની એ ભાગદોડને,
રજા આપતી ઠારતી ક્ષણ વાર.
શિયાળાની શરુઆતને.,
સૌ જીવો પણ ઠરતા ઘરમા ને ઘર બાર.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

http://www.bpaindia.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s