ભરતગુંથણ કરતી પત્નીને – ઘનશ્યામ વઘાસીયા

ભરતગુંથણ કરતી પત્નીને-

ઝરુખે બેઠી ભરત ભરતી,
વધૂ મારી સારી સારી રે.
સોયમાં પરોવી દોરો,
ટેભા લેતી ખુશી ખુશી રે.
મોરલા ભરે, ચકલી ભરે,
ટહુકા એના ગહેંકે ગહેકે રે.
તબલા ભરે, ઢોલક ભરે,
તાલ એના વાગે વાગે રે.
શરણાઇ ભરે, વીણા ભરે,
સૂર એના મ્હેંકે મ્હેંકે રે.
ભરત એની દીકરી સારુ,
દીકરી તો રાજી રાજી રે.
‘શ્યામ’ સરીખો વર એનો,
એ જોઇ, રાજી રાજી રે.

-ઘનશ્યામ વઘાસીયા.
૧૮.૦૮.૨૦૧૦,૯.૦૦ રાત્રિ
http://ghanshyam69.wordpress.com/

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s