ગઝલ – વિજય ચલાદરી

ઝરમર ઝરમર વરસે કેવું!
ચાતક જોઈ મલકે કેવું !

વીજ વગરની વાત કરો મા,
વાદળ વાદળ ચમકે કેવું!

કોયલ ભૂલી ગીત મઘૂરાં,
મોર બનું તો મળશેકેવું ?

તારે મારે ભીંજાવાનું,
હૈયે હૈયું છલકે કેવું !

શબ્દો મૂકી વાત કરું તો,
અક્ષર અક્ષર તરસે કેવું !

– વિજય ચલાદરી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s