મારી આંખ ખુલે તો સારું! – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

મુજને મનમા નિશદિન થાતુ આ જીવન શુ છે મારૂ ?
મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !
મારી આંખ ખુલે તો સારું !

મુજને મનમા નિશદિન થાતુ શા માટે જીવન મારુ ?
મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !
મારી આંખ ખુલે તો સારું !

નયનાની આળસમા મે તો ના નિરખ્યા જીવનદાતા,
ઝુરી ઝુરી જીવન ગાળ્યા અન્ધારા જીવન ભાસ્યા.

મન મન્દીરમા બેઠા પણ સારી દુનિયા એ ઢુઢે સૌ,
પ્રાણ પિયુને મેળવવા સૌ વિરહે વિચરે દુનિયા સૌ.

પ્રેમ કૃપાએ પામ્યો પ્રિતમ પિતામ્બર વાઘાધારી,
વ્રુન્દાવનમાં રાસે રમતો સૌ સાથે એ વનમાળી.

સુતા સુતા પરોઢ થાતાં આંખ ખુલે નિરખે મારી,
મલકે સામે મુજની મારી મોહન મુરલીનો ધારી.

રમતા રાસે રાજે આજે માણયો મનનો મોહનીયો,
ગીતે ગીતે ગરવે ગાતો રાધે રાઘે ગોવિન્દો.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s