લૈ આવ્યું મને – ભરત વાળા ‘દાસ ભરતજી’

તારા તરફ ખેંચાણ લૈ આવ્યું મને,
વાતાવરણ એકાંત લૈ આવ્યું મને.

વિચારમાં ડૂબી જતાં અંધારથી,
ખેંચી તરત બેભાન લૈ આવ્યું મને.

ખીલી ઉઠે મૌસમ અહીં ચારે દિસે,
બસ જિંદગી વૈરાગ લૈ આવ્યું મને.

લ્યો, સ્વર્ગના દ્વારો ખુલ્યાં પળવારમાં,
તારા ચરણ હે નાથ લૈ આવ્યું મને.

તારો ભરત ખુદ ‘દાસ’ થૈ બેઠો હવે,
ભીતર અનામી નામ લૈ આવ્યું મને.

ભરત વાળા ‘દાસ ભરતજી’
જન્મ: જૂન 1, 1973
ભાવનગર

Advertisements

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s