મારો જ ચેહરો – હેમંત ત્રિવેદી ‘અલીફ’

મારો જ ચેહરો …

મારો જ ચેહરો આજ ખુદ મુજને નડે છે,
સાવ આંધળો એક આઈનો ક્યા મળે છે?
અલગ રંગો વડે રંગી ચીતરી દીધો મને,
સાચા રંગની સહુને હજુ સૂઝ ક્યાં પડે છે?

હકીકતનો ભરોસો હું હવે કરતો નથી,
મરીચુક્યો બહુ પહેલા હવે મરતો નથી.
કરી’તી બંદગી તારી ખુદા મેં હર કદમ
એ વાતની તુજને હજુ ખબર ક્યાં પડે છે?

ના કોઈ ફૂલ ચડશે, અલીફની મઝાર પર
રોશે ના કોઈ કે યાદ પણ કરશે નહિ લગીર
દફન કરશે બધા રાતે સહુથી અલગ એને,
એની જાતની જમીનને પરખ ક્યાં પડે છે?

હેમંત ત્રિવેદી ‘અલીફ’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s