આ માનવી મારે ચીતરવો શી રીતે ? – પલ્લવી શાહ

નિસાસાની લીપી લખવી સહેલી નથી.
જીવન જીવવાની માણસમાં કોઈ આશા ઓછી નથી.
ચીતરવા બેથી છું આજ આ આખા માણસને.
આ રહી પેન મારા હાથમાં પણ ચીતરવા જતાં માણસને
અક્ષરો પણ ધ્રુજે છે અને લખવા જતાં અક્ષરો માણસના નામના
લીસોટા ચિતરાય છે.
નથી વરતું અમરત્વ ફૂલને તો આ માણસની ક્યાં વાત કરું?
મને લાગે છે કે માણસ ખુદ એક નિસાસો છે.
સુખમાં પણ નિસાસો નાખતો માણસ દુઃખ શી રીતે ઝીલવાનો?
આખી ઝીંદગી રડતો માણસ દુઃખમાં શું હસવાનો?
અધુરું આયખું અને અધુરો માનવી,
નિસાસાની જિંદગી જીવતો માનવી,
આ માનવી મારે ચીતરવો શી રીતે ?

-પલ્લવી શાહ

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s