જોડવું પડશે …. હેમંત ત્રિવેદી ‘અલીફ’

જોડવું પડશે ….

શબ્દમાં કંઈ જોડવું પડશે,
અર્થમાં કંઈ ખોળવું પડશે.

રક્તમાં શું છે એ શું ખબર?
વ્રણ ને હવે ફોડવું પડશે.

પંજમાં એક જે પુરાયો છે,
ઘર હવે એ છોડવું પડશે

ન થાય તુષ્ટ નીલકંઠ તો,
વખ સહુ એ ઘોળવું પડશે.

અલીફ બહુ દોડ્યો ખમી જા.
પંથને હવે દોડવું પડશે.

હેમંત ત્રિવેદી ‘અલીફ’ (Alif Paddharia)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s