નૂતન વર્ષે… રાજેન્દ્ર ડી. શાહ

નૂતન વર્ષે…

નૂતન વર્ષ, નૂતન સવાર, જીવનમાં નૂતન પ્રકરણ,

ભૂલવા જૂના ભેદભાવો, વેરઝેર અને જૂની લઢણ.

સૌના જીવનમાં સુસંવાદિતા, ના દેખાય ક્યાંય ચણભણ,

અધૂરપની મધુરપ માણવી, જવું પૂર્ણતા ભણી ક્ષન-ક્ષન,

સૌનાં સપનાં સાચાં પડે, દૂર થાય મનની મુંઝવણ.

સામેનાના મનની વાત સમજીએ , ભલે એ ન બોલે કંઈ પણ,

નવા ઉમંગો, નવી ચેતના, રાધાવરનું રાત દિ’ રટણ,

હસીએ મુક્ત મને ખડખડાટ , છોડીને રોજીંદી પરોજણ,

આબાલવૃદ્ધ, નરનારી સૌ સંકળાયા છે એક તાંતણ,

સર્વાંગી વિકાસ યાત્રામાં જોડાયા હર ભારતી જણ.

નૂતન વર્ષાભિનંદન , નૂતન વર્ષાભિનંદન

– રાજેન્દ્ર ડી. શાહ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s