પ્રતિબિંબ- વંદના જેઠલોજા

ઉઘડ્યા નયનો અને પ્રતિબિંબ ઝીલાયું,
મનથી આંખો સુધી સમગ્ર વિશ્વ ફેલાયું.

પાંચીકા રમતા જાણે જીવન સમજાયું,
પહેલા ચડ્યું ઉપર પછી નીચે જ ઠેલાયું.

કર્મનો માર્ગ હોય છે હંમેસા કઠીન,
ખોટી શાયબીમાં કા મન આ ભારમાંયું.

શુષ્ક પર્ણમાં પણ હોય છે મધુર સંગીત,
નવરાશની ઘડીમાં જે ધીમેથી સંભળાયું.

માનવતાના મઘમઘતા ફૂલોના બગીચેથી,
વિશ્વાસનું એક ગુલાબ જાણે કરમાયું..

“વંદના” જયારે ફરી વળ્યા વિશ્વ,
સ્નેહ સિવાયનું સઘળું ઉલેચાયું.
ઉઘડેલા નયનમાં પ્રતિબિંબ ઝીલાયું….

વંદના જેઠલોજા

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s