સમુદ્રનાં પ્રશ્નો- પરેશ મેહતા “પરમ”

સમુદ્રનાં પ્રશ્નો

પ્રથમ તો દેવ દાનવોએ મન્થ્યો,
રત્નો, માણેકો ને અમૃત કળસ જુત્વ્યો,
શું કહું મારી વ્યથા આપને ,
પીવા ઝેહરનો ગુટો એ ના મુક્યો,
મને સમુદ્ર ગણો છો કે સુદ્ર ?

તમ પર ફેકું પથ્થર, તો અપમાન લાગે ,
મેં તો અસંખ્ય જીલ્યા રામનાં ,
શું મનએ જરાય ના વાગે ?
મને સમુદ્ર ગણો છો કે સુદ્ર ?

મારી પાસે ૯૯૯ નદીઓનાં ખાતા ,
કેટલાયના પાપ ને અસ્થી ધોવાતા ,
ફાયદો શું આ જમાકારીનો જ્યાં ,
રોકડેથી પુણ્ય ને ઉધારમાં પાપ વેચાતા.
શું મને સમજો છો વિના વ્યાજની બેંક ?
મને સમુદ્ર ગણો છો કે સુદ્ર ?

સમજનારા ચેતી જજો, બચી હોય થોડી શરમ ,
સુનામી ને પુર તણા, મારા રસ્તા નહીતો “પરમ”.

પરેશ મેહતા “પરમ”

Advertisements

1 Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s