ગઝલ – ડૉ. સુરેશ કુબાવત

આજે બગીચામાં ફૂલોએ બગાવત કરી છે.
ચર્ચાએ આજ ચારેકોર જમાવટ કરી છે.

એજ હાથમાં કા અમારી મોતનો સામાન?
જે હાથોએ સતત અમારી હિફાઝત કરી છે.

હસતા રહ્યા અમે એક રંગીન ભ્રમમાં,
કાપી અમ ગરદન એમણે ઈબાદત કરી છે.

પ્રેમથી સીંચે, ઉજેરે, કાપે, ધરે, સજાવે,
પ્રેમના અર્થમાં જો કેવી મિલાવટ કરી છે.

અમારા મોતથી શણગાર્યા છે પ્રસંગો,
કાયમ અમ ભોગે એણે કરામત કરી છે.

કાપીને વારંવાર પછી છાંટે છે પાણી,
અમારા મોત બાદ કેવી મથામણ કરી છે.

રાખવાને મહેકતા હર સબંધો એણે,
કાયમ જ્યાં ત્યાં અમારી સખાવત કરી છે.

Dr.Suresh N. Kubavat.
10,Sant Kutir,Muni Seva Ashram,Goraj,Vadodara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s