ઓહ, જિંદગી.

ગમે ન ગમે
રોજ સવારે ઊઠવું પડે છે,
દાંત માંજવા પડે છે,
દાઢો છોલવો પડે છે,
વળી નાહવું પણ પડે છે,
એમાં કુદરતી હાજત!!!
ક્યાં આપણા હાથની વાત છે?
કામ પર જાવું પડે છે ,
ખર્ચ કરવો જ પડે છે,
સિગ્નલ પર કરવો પડે છે
ઈંધણનો ધુમાડો
કે બસમાં ખાવા પડે છે ધક્કા .
એમાં વળી કોઈ કહે
કર મન ભજનનો વેપાર
ત્યારે નિષ્ફળ વિદ્યાર્થીની જેમ
સ્યુસાઈડનું થાય છે મન.
(ઉપરની ડાયરીમાં પત્નીસેવાનો ઉલ્લેખ
રહી ગયો સમજવું).

-જ્યોતિકુમાર વૈષ્ણવ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s