શિવ-ગાન

શિવ-ગાન ========

અગડબમ અગડબમ અગડબમ રે… જોગી જટાળા અગડબમ રે…

વાગે છે ડમરૂ ને ડાક વાગે નાચંતાં ભૂતડાં અગડબમ રે… અગડબમ…

ભાંગના પિયાલા ગટાગટ રે… ભસમ, ધતૂરો અગડબમ  રે… અગડબમ…

નાચે નટેશ્વર તાક ધીનાધીન ભોળા તે નાથ વળી અગડબમ રે… અગડબમ…

સાગરનું પીધું હળાહળ રે… કે’વાણા નિલકંઠ અગડબમ રે… અગડબમ…

માથે તે ચંન્દ્રમા, ગંગા વહે… જોગી જટાળા અગડબમ રે.. અગડબમ…

ભક્તોની વહારે પળમાં પ્રભુ… હરહર મહાદેવ અગડબમ રે… અગડબમ…

-જ્યોતિકુમાર વૈષ્ણવ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s