ઝાંઝવાના જળ છોડ, તને હું ઝરણું આપું,
તું રામનું બાણ થા , સોનેરી હરણું આપું….

માંગવાની આ કઈ રીત,મન મૂકીને માંગ,
જ્યાં-ત્યાંથી નહિ લે, લે હાથ તરણું આપું…

વેઢાથી નખ વેગળા ને અલગજ રે’વાના,
એકજ પંગતમાં ન બેસ,લે પાથરણું આપું…

ગાઢ અંધારું તો થયું હવે ક્યાં ભટકવાના,
તું અજવાળું થઇ જો,સપ્ત સંભારણું આપું….

અદબ વાળીને ઉભો’રે, ચિંતન કરીલે મન,
તું અંતરપટ તો ખોલ, તને હું શરણું આપું….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s