ઝાંઝવાના જળ છોડ, તને હું ઝરણું આપું,
તું રામનું બાણ થા , સોનેરી હરણું આપું….

માંગવાની આ કઈ રીત,મન મૂકીને માંગ,
જ્યાં-ત્યાંથી નહિ લે, લે હાથ તરણું આપું…

વેઢાથી નખ વેગળા ને અલગજ રે’વાના,
એકજ પંગતમાં ન બેસ,લે પાથરણું આપું…

ગાઢ અંધારું તો થયું હવે ક્યાં ભટકવાના,
તું અજવાળું થઇ જો,સપ્ત સંભારણું આપું….

અદબ વાળીને ઉભો’રે, ચિંતન કરીલે મન,
તું અંતરપટ તો ખોલ, તને હું શરણું આપું….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s