જલપરીઓનો ગરબો

ઉદયન ઠક્કર

 

જલપરીઓનો ગરબો

 

જલપરીઓનું એવું, બાઇ જલપરીઓનું એવું:

ફરરર ફરરર તરવું, જાણે દરિયાનું પારેવું!

એક જલપરી વડવાનલની સ્મ્રુતિઓ જેવું હસતી

કદીક, એકલ રાતોમાં આંખેથી મોતી ઝરતી.

જલપરીઓનું એવું, બાઇ–

બિનવિશ્વાસુ, પીળી જલપરી, રાતના સાડા બારે

જુદા જુદા કોળી જવાનનાં સમણાંઓ શણગારે!

જલપરીઓનું એવું, બાઇ–

અળગી થ ઇ ટોળાથી, લીલી પરી વિચારે છાનું:

’શું છે આ દરિયો ને ટોળું? શું છે આ તરવાનું?’

જલપરીઓનું એવું, બાઇ–

છીપલું સમજી, તળિયે એણે નાખી દીધું જેને,

હતું રતન અણમોલ – એટલું સોનપરીને કહે ને !

જલપરીઓનું એવું, બાઇ–

શિશુવ્રુંદને જણે,  તરે, ને પરપોટાથી ખેલે..

એક જલપરી આવી રીતે જીવનને સંકેલે !

જલપરીઓનું એવું, બાઇ–

સુંદર પરીઓ ચાલી, સમદરતટ પર રમવા ગરબો,

વ્રુધ્ધ પરીના હ્રદયે, રૂમઝૂમ રાતે, સહેજ ઉઝરડો..

જલપરીઓનું એવું, બાઇ–

શ્વેત પરીને નદી-ડુંગરો જોવાના બહુ કોડ..

ચાલ, જલપરી ! જોવી હો દુનિયા, તો દરિયો છોડું !

ફરરર ફરરર તરવું, જાણે દરિયાનું પારેવું!

જલપરીઓનું એવું, બાઇ જલપરીઓનું એવું.