ઊગ્યું અનુપ પ્રભાત! – ઉપેન્દ્ર પંડ્યા (Upendra Pandya)

ઉપેન્દ્ર પંડ્યા

    

ઊગ્યું અનુપ પ્રભાત! 

      

ઊગ્યું અનુપ પ્રભાત!

કપૂરમાં ઘૂંટેલાં સુંદર કોમલ ભીનાં ગાત!

ઊગ્યું અનુપ પ્રભાત!

         

વહેલી સવારે બળદો જાતાં મંદ રણકતી સીમે,

ઝીણી ઝાકળની ઝરમરમાં મ્હેકે ધરતી ધીમે,

ગોરી ગાયનાં ગોરસ માંહી કેસરરંગી ભાત,

ઊગ્યું અનુપ પ્રભાત!

       

લીલાંસૂકાં તૃણ પર ચળકે તડકો આ રઢિયાળો,

ઢેલડ સંગે રૂમઝૂમ નીકળ્યાં મોર બની છોગળો,

આકાશે ઊડતાં પંખીની રેશમી રંગ-બિછાત,

ઊગ્યું અનુપ પ્રભાત!

         

વૃક્ષ પરેથી સરી પડ્યાં છે બોરસલીનાં ફૂલ,

ફરફરતું વનકન્યા કેરું શ્વેત સુગંધી દુકૂલ,

લળી લળી કૈં સમીર કહેતો ઝરણાંને શી વાત?

ઊગ્યું અનુપ પ્રભાત!

         

કૃષ્ણઘેલી ગોપીનું મલકે શિશુ જાણે નવજાત!

ઊગ્યું અનુપ પ્રભાત! 

      

ઉપેન્દ્ર પંડ્યા

જન્મ: ડિસેમ્બર 25, 1919  

દુકૂલ- બારીક રશમી વસ્ત્ર