રામની વાડીએ – ઉશનસ્

ઉશનસ

      

રામની વાડીએ

       

રામની ભોંયમાં રામની ખેતરવાડીએ જી

આપણા નામની અલગ છાપ ન પાડીએ જી.

     

જગને ચોક ચબૂતરે વેરી રામધણીની જુવાર,

તે પર પાથરી બેઠો તું તો ઝીણી પ્રપંચની જાળ;

ધર્માદાચણથી પંખી ન ઉડાડીએ જી : .. રામની..

          

રામની વાડી ગામ આખાની, હોય ન એને વાડ,

બાંધ જો તારું ચાલતું હોય તો આભને આડી આડ;

વાડ કરી આ ક્ષિતિજ ના વણસાડીએ જી : .. રામની..

     

રામની વાડી ભોગવવી ભાઈ, હક્કનાં પાઈ નીર,

સૌને વ્હેંચી ચાખવી, આપણે રામના ફળની ચીર;

આપણા ભેગાં સૌનાં ભાણાં માંડીએ જી : .. રામની..

          

નટવરલાલ કુબેરદાસ પંડ્યા ‘ઉશનસ્