ગઝલ- કિંજલ્ક વૈદ્ય

ગઝલ

ગમે તેટલા એમાં આગળ વધીએ
અપેક્ષાની કેડી ન ખૂટે કદી એ

હશે છાપ સ્વપ્નોની પાંપણ ઉપર ક્યાંક
ફરી કાલમાં ચાલો પાછા ફરીએ

છે પથ્થર હ્રદય ? એક અખતરો કરીએ
વહી જાય ખળખળ, અશ્રુ ને કહીએ

છે એકાંત એકાંતનો ખેલ ન્યારો
પળો થોડી ખોવાઇ પાછા જડીએ

જો ખખડાવે ડેલી મરણ, તો ડરો નહિં
નિરાતે પછી આવજે, નોંતરીએ

કિંજલ્ક વૈદ્ય