પ્રેરિત છે – કીસન સોસા

kisan sosa
પ્રેરિત છે ‘સલામ’ ને પ્રેરિત ‘રામ રામ’ છે,
ઘણુંક નામરૂપ ને ઘણું હજી અનામ છે !

અમુક લલિત તો અહીં દલિતના છે ‘વાઉચર’,
અમુક દલિત પણ અહીં લલિતના ગુલામ છે !

નિરાંતવા હરિત ‘ખેતરો’ ચરી જતા ‘પશુ’,
ને ચાડિયા તો ચીંથરે, એનો અલગ દમામ છે!

નગર ત્યજી વને ગયા, વને ય એ જ છે વરાળ,
યુગો જૂનો વિષાદ છે, વળાંક ક્યાં વિરામ છે !

શું મોહતાજ છે હજી કથિત એ ‘પ્રવાહ’નો ?
વિરાટ, તારો પથ અલગ ને આગવો મુકામ છે!

જો જીવતો હશે તો ચીસથી જવાબ આપશે,
આ શબ્દ કાળમીંઢને ડિલે દીધેલ ડામ છે !

એ ભેખનો ને ભીખનો ન ભેદ પારખી શકે,
છે નિમ્નતર હજુરિયા ને નાન્યતર ‘નિઝામ’ છે!

– કીસન સોસા
પ્રકાશિત સંગ્રહ: ક્ષુધિત સૂર્ય

તો ખરો – કીસન સોસા

kisan sosa
માણસ છો, માણસાઈનો દે લ્હાવ તો ખરો !
પલકોથી રૂઝવી બતાવ ઘાવ તો ખરો !

બોલીથી ઓળખી ગયો છે તું મને, ભલે !
મર્મરથી વૃક્ષ ઓળખી બતલાવ તો ખરો !

તરસ્યા છે લોક, ચોતરફ જળનો દુકાળ છે,
બીજું તો ઠીક, આંખડી છલકાવ તો ખરો !

ઉત્તપથી રૂંવે રૂંવેથી સ્વેદ નીતરે,
એને રેશમી પવન પહેરાવ તો ખરો !

તારી ઊંચાઈનું તો ખરું માપ એ જ છે,
નભ -શો ઝૂકી ઝૂકી ધરા ભીંજાવ તો ખરો !

– કીસન સોસા
પ્રકાશિત સંગ્રહ- ક્ષુધિત સૂર્ય