હૈયા હો ! – ‘જિત’ ચુડાસમા

હૈયા હો !

કોઇ ઉપાડો શ્વાસોની બિસ્માર નનામી, હૈયા હો !
ક્ષણના સૂરજની સાખે હોમાય સલામી, હૈયા હો !

આગળ પાછળ ઉડતી જાતી ધૂળની ભૂરી ડમરી ને;
આંખોમાં બેફામ બનેલી ઝાંખ હરામી, હૈયા હો !

નાક મથાળે બેઠેલી માખીના સગ૫ણ શોધી લો,
વાનર પાસે સાવ ખુલ્લી તલવાર ઇનામી, હૈયા હો !

ધગધગતાં સળિયા નાખીને ફોડી નાખો કુબ્જાને;
કર્યા કરે છે સપનાની દિન રાત ગુલામી, હૈયા હો !

‘જિત’ ખિસ્સામાં સ્વારથનાં ખખડે છે સિક્કા; બોલી દઉં,
કોઇ મરેલા માણસની જો થાય નિલામી, હૈયા હો

-‘જિત’ ચુડાસમા