મારી આંખ ખુલે તો સારું! – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

મુજને મનમા નિશદિન થાતુ આ જીવન શુ છે મારૂ ?
મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !
મારી આંખ ખુલે તો સારું !

મુજને મનમા નિશદિન થાતુ શા માટે જીવન મારુ ?
મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !
મારી આંખ ખુલે તો સારું !

નયનાની આળસમા મે તો ના નિરખ્યા જીવનદાતા,
ઝુરી ઝુરી જીવન ગાળ્યા અન્ધારા જીવન ભાસ્યા.

મન મન્દીરમા બેઠા પણ સારી દુનિયા એ ઢુઢે સૌ,
પ્રાણ પિયુને મેળવવા સૌ વિરહે વિચરે દુનિયા સૌ.

પ્રેમ કૃપાએ પામ્યો પ્રિતમ પિતામ્બર વાઘાધારી,
વ્રુન્દાવનમાં રાસે રમતો સૌ સાથે એ વનમાળી.

સુતા સુતા પરોઢ થાતાં આંખ ખુલે નિરખે મારી,
મલકે સામે મુજની મારી મોહન મુરલીનો ધારી.

રમતા રાસે રાજે આજે માણયો મનનો મોહનીયો,
ગીતે ગીતે ગરવે ગાતો રાધે રાઘે ગોવિન્દો.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સફેદ આકાશ, સફેદ સ્નો ની ચાદર – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સફેદ આકાશ, સફેદ સ્નો ની ચાદર – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સફેદ આકાશ,
સફેદ સ્નો ની ચાદર ચારે કોર.
સુર્ય પણ ના દેખાય.
આખ ખોલી ને નજરુ જુવે.
ટળ્યા અજ્ઞાન અધકાર.
વહેલી પરોઢે.
દેખાયો ઉજાશ ધરા પર.
મન બોલ્યુ,
ટળ્યા અજ્ઞાન અધકાર.
વહેલી પરોઢે ઘર બહાર.
દ્વારમાથી ઘુસી આવ્યો એ પ્રકાશ.
લાવ્યો ઉજાશ ભિતર.
બન્ધ આખે.
દોડી નિહાળુ ચો તરફ,
નભમહી ઉડતો સફેદી સ્નો.
ધસીઆવતો,
ધરા પર સરકતો
ચાદર ઓઢાડે શાતીની જીવને,
ધરાને,ઘરોને ગાડીઓને માર્ગ મા,
ઝાડ ને વનની વનરાઈઓને,
રોજની એ ભાગદોડને,
રજા આપતી ઠારતી ક્ષણ વાર.
શિયાળાની શરુઆતને.,
સૌ જીવો પણ ઠરતા ઘરમા ને ઘર બાર.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

http://www.bpaindia.org

પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો… – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો… – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

શિવ તુ મુજનો કર ઝાલી જીવાડતો સસાર રે.
જીવ તુ સાથે સ્વાસ બનીને નમતો શ્રી ઓમકારને.

નિશદિન તારા જાપ જપીને કરતો સારા કામ રે..
શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને તરાવતો સસાર રે..

સમયસાથ લઉ સ્વાસ છતાએ મારો સરકે કાળ રે.
શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને જીવાડતો સસાર રે,

મન મારીને કહેતો પ્રણવ જપ ને તુ ઓમકારને,
શિવની સાથે શક્તિ નાચે ન્રુત્ય કરે નટરાજ રે.

પ્રણવ બનીને પ્રાણ મારો, સ્વાસ મારો સાથ રે,
જપતો નિશદિન રાજ પ્રભુને પુરણ કરવા કાજ રે.

સદાશિવ તુ પ્યાર મારો, રટુ તુજને દિનરાત રે.
શિવ તુ સાથે કર ઝાલીને જીવાડતો સસાર રે.

સદાકાળ ઓમકારેશ્વર રાખુ ર્હુદિયા માય રે,
જીવ સાથે શિવ નાચે શક્તિ આદી શક્તિ ઓમકાર રે.

ઓમકારના જાપ જપતો જીવુ જીવન કાળને,
કાળરાત્રિ ને નાશ કરી ઓમકાર તણાના ગાનને.

મ્રુત્યુ ની પળ પળ ને જીવતા રટતો રહુ ઓમકારને.
પ્રણવ બનીને પ્રાણ મારો, સ્વાસ મારો સાથ રે,

તારા સુરના ગુણલા ગાતો, તુજ મન્ત્રના નામને.
પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો, નિશદિન તારો સાથ રે.

તારા સુરના ગુણલા ગાતો, તુજ મન્ત્રના નામને.
પ્રણવ તુ મુજ મન્ત્ર મારો, પ્રાણ મારો સાથ રે.

તુજ મન્ત્રના ગુણલા ગાતો , પ્રાણ મારો સાથ રે.
સદાશિવ તુ પ્રાણ મારો રટુ તુજને દિનરાત રે..

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

રવ – ડૉ. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

રવ

કલરવ કરતો રવ પંખીનો,
આવ્યો હિમાળે થી આજ.
શાંત સરોવરમાં બેઠેલા,
મનને કરતો આજ અશાંત.

પુછતો મુજને આજ પરોઢે,
નિકટ કર્ણની આવી પાસ.
શાને તું આ નાદબ્ર્હમાં,
ડુબકા ખાવા માંડ્યો આજ.

શાન્તાશાન્ત ના ભેદ સમજવા,
મનને રવ કરતો રણકાર.
રઘુપતી રાઘવ રાજા રામ,
પતીત પાવન સિતારામ.

નાદબ્ર્હમના રવની સાથે,
રાજ તું કરવા માંગે આજ.
રટને રઘુપતી રાજારામ
એજ જરુરી નિશદિન કામ.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી


TULSIDAL
rmtrivedi@comcast.net
dhavalrajgeera