ગઝલ – ડૉ. હરીશ ઠક્કર (Dr Harish Thakkar)

ગઝલ
(ડૉ હરીશ ઠક્કરે કવિલોક પર આ ગઝલ મોકલી છે)

હાલ મારા એજ ચાડી ખાય છે
દર્દ  છાનું કોઈ ફાડી ખાય  છે 
                
શાયરી જીવતા નથી જે શાયરો
શબ્દને ઠાલા રમાડી ખાય છે

ઝૂલ્ફમાં ને પાલવે અટવાય છે
ઠોકરો કેવી અનાડી ખાય છે

કોઈના હાથે ચડી વીંઝાય  છે
લાકડાને ક્યાં  કૂહાડી ખાય છે
        
કૈંકની થાળી ઊજાડી ખાય છે
અન્ન જે આંખે અડાડી ખાય છે
 

ડો. હરીશ ઠક્કર
સુરતમાં આયુર્વેદકીય પ્રેક્ટીસ કરે છે.