ગધનો- ગધની – દીપક ત્રિવેદી

ગધનો- ગધની

ગધનાની આંખોમાં છલકે સરવરિયા બે-ચાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
ગધનો ખીલે સોળ કળાએ નદીયુંની મોજાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
કમળ એટલે ગધનો, ગધની કમળપાંદડી જેવી….
વમળ એટલે ગધનો, ગધની ગતિશાસ્ત્રની દેવી ….
ગધનો ઝીલે ઝરમર વરસે અનરાધાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
ગધનાની આંખોમાં છલકે સરવરિયા બે-ચાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
કોઈ બગીચો ગધનો, ગધની એના ફરતી વંડી….
મઘમઘ જંગલ ગધનો, ગધની એની તો પગદંડી….
ગધનો ફુગ્ગો ફૂલાનશીનો નો ફૂટે પારાવાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
ગધનાની આંખોમાં છલકે સરવરિયા બે-ચાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
શબદ એટલે ગધનો, ગધની થાતી કાનો-માતર….
પવન એટલે ગધનો, ગધની એના ફરતી ચાદર…
ગધનો અર્ધો પાણી જેવો અર્ધો છે પગથાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!
ગધનાની આંખોમાં છલકે સરવરિયા બે-ચાર, ગધની એમાં ડૂબી જાય !!

દીપક ત્રિવેદી