મારા રે હૈયાને તેનું પારખું – પ્રહ્ લાદ પારેખ (Prahlad Parekh)

મારા રે હૈયાને તેનું પારખું
 
ક્યારે રે બુઝાવી મારી દીવડી, ક્યારે તજી મેં કુટિર ?
કઈ રે ઋતુના આભે વાયરા, કઈ મેં ઝાલી છે દિશ ?
નહીં રે અંતર મારું જાણતું.
  
કેવાં રે વટાવ્યાં વન મેં આકરાં, ઊંચા ઊંચા પહાડ ?
કેમ રે વટાવી, ઊભી માર્ગમાં, અંધારાની એ આડ ?
નહીં રે અંતર મારું જાણતું. 
 
વગડે ઊભી છે નાની ઝૂંપડી, ઘર ઘર થાયે છે દીપ;
તહીં રે જોતી મારી વાટડી, વસતી મારી ત્યાં  પ્રીત :
મારા રે હૈયાને તેનું પારખું.
 
પડ્યા રે મારા પગ જ્યાં બારણે, સુણિયો કંકણનો સૂર;
મૃદુ એ હાથો દ્વારે જ્યાં અડ્યા, પળમાં બંધન એ દૂર.
મારા રે હૈયાને તેનું પારખું.
 
ફરીને   કુટિરદ્વારો  વાસિયાં,  રાખી   દુનિયા  બહાર ;
પછી  રે   હૈયાં  બેઉ ખોલિયાં,  જેમાં  દુનિયા હજાર !
મારા રે હૈયાને તેનું પારખું. 

પ્રહ્ લાદ પારેખ

અદના આદમીનું ગીત – પ્રહલાદ પારેખ

પ્રહલાદ પારેખ

    

અદના આદમીનું ગીત

          

અદના તે આદમી છઈએ,

હો ભાઈ , અમે અદના તે આદમી છઈએ.

ઝાઝું તો મૂંગા રહીએ

હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.

   

મોટા તે આદમીની વાતું બહું સાંભળી, રે

જુગના તે જુગ એમાં વીત્યા;

થાયે છે આજ એવું, નાની શી વાત છે જે

હૈયે અમારે, કહી દઈએ, –  હો ભાઈ.. 

    

વસ્તરના વણનારા, ખેતરના ખેડનારા,

ખાણના ખોદનારા છઈએ;

હોડીના હાંકનારા, મારગના બાંધનારા,

હે જી અમે રંગોની રચનાય દઈએ! –  હો ભાઈ..

          

છઈએ રચનારા, અમે છઈએ ઘડનારા,

તે સંહારની વાતું નહીં સહીએ;

ધરતીના જાયાનાં કાયા ને હૈયાંને

મોંઘેરા મૂલનાં કહીએ,

હે જી એને કેમ કરીને અવગણીએ! –  હો ભાઈ..

          

જોઈને ના તાજ અમને, જોઈએ ના રાજ કોઈ;

જીવીએ ને જીવવા દઈએ;

જીવતરનો સાથી છે, સર્જન, અમારો:

નહીં મોતના હાથા થઈએ,

હે જી એની વાતુંને કાન નહીં દઈએ! –  હો ભાઈ..

        

પ્રહલાદ પારેખ

  

આપણે ભરોસે – પ્રહલાદ પારેખ

આપણે ભરોસે આપણે હાલીએ,

હો ભેરુ મારા, આપણે ભરોસે આપણે હાલીએ.

એક મહેનતના હાથને ઝાલીએ,

હો ભેરુ મારા, આપણે ભરોસે આપણે હાલીએ.

                              

ખુદનો ભરોસો જેને હોય નહીં રે તેનો 

ખુદાનો ભરોસો નકામ;

છો ને એ એકતારે  ગાઈ ગાઈને કહે,

‘તારે  ભરોસે,  રામ !’

એ તો ખોટું રે ખોટું પિછાણીએ,  –  હો ભેરુ … 

                               

બળને બાહુમાં ભરી, હૈયામાં હામ ધરી,

સાગર મોઝારે ઝુકાવીએ;

આપણા વહાણનાં સઢ ને સુકાનને

આપણે  જ  હાથે  સંભાળીએ,  –   હો ભેરુ…

                                

કોણ રે ડુબાડે વળી કોણ રે ઉગારે,

કોણ લઈ જાય સામે પાર?

એનો કરવૈયો કો આપણી બહાર નહીં,

આપણે  જ  આપણે  છઈએ,  –  હો ભેરુ ….  

                    

પ્રહલાદ પારેખ

                    

અમર ગીતો ( ગુજરાતી સાહિત્યનો અમર વારસો ) માંથી સાભાર

સંપાદન: ચંદ્રકાન્ત શેઠ

પુસ્તક પ્રકાશક અને વિક્રેતા: આર. આર. શેઠની કંપની

Web: www.rrsheth.com