ગઝલ – ભૂમિ એસ. ભટ્ટ (Bhumi S. Bhatt)

નયનથી જો મળે નયન બે ઘડી,
દિલમાં કોઈના ઉતરાય છે.
   
આંખો જો હોય કોઈની દર્પણ સમી,
અંતરના બધાં ભેદ કળાય છે.
     
અંશ મળે જો આ નયનમાં પ્રેમ તણો,
કંઈક સરિતાના વ્હેણ રચાય છે.
     
જાત હશે જો એ કોઈ પરમ તણી,
વાત દરિયાની કરી છલકાય છે.
      
પામી જો એ સરિતા પંથ સાગર ભણી,
જોજો તો ખરા કેવી મલકાય છે.