અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા – મનુભાઈ ત્રિવેદી (Manubhai Trivedi)

અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા

અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા –
એના શબદ ગયા સોંસરવા:
અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.

આભ અવાકની વાણ સુણાવી,
ઝમ્યા નેહ મેઘરવા;
ટીપે ટીપે ધાર ઝવી, એને
ઝીલી થયા અમે નરવા.
અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.

અંબરથીય અતિ અતિ ઊંચે
બાંધ્યા ચિત્ત ચંદરવા;
મન માંડવડે મનહર જ્યોતિ
જળી રહી તમ હરવા.
અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.

શબદ સોંસરવા સર્યા મૌનમાં,
મોંઘે મોત એ મરવા;
સદ્ ગુરુ, અમને જુગતિ બતાવો
પંડ પાર પરવરવા.
અમને ગુરુ મળ્યા છે ગરવા.

મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’ / ‘ગાફિલ’
જીવનકાળ: જુલાઈ 27, 1914 થી એપ્રિલ 9, 1972