કુદરતના ખેલ હાથમાં આવી નહીં શકે – મરીઝ

કુદરતના  ખેલ  હાથમાં  આવી  નહીં  શકે,

કળીઓને  ગલીપચીથી  હસાવી નહીં  શકે.

                  

મારા  કવનનું આટલું  ઊંડું  મનન  ન કર,

કંઈ  યાદ  થઈ  જશે તો  ભૂલાવી નહીં શકે.

                    

ના માંગ  એની પાસે  ગજાથી  વધુ  જીવન,

એક પળ  એ  એવી  દેશે  વિતાવી નહીં શકે.

                        

અંતિમ  દર્દ  હોય  તો  આવે  છે  સ્તબ્ધતા,

સાચો  વિરહ  છે  એ જે  રડાવી  નહીં  શકે.

                  

તે  વેળા  માન  તારી  મહત્તા  બધી  ગઈ,

જ્યારે   તને  કશું  ય   સતવી   નહીં શકે.

                  

એવા  કોઈ  સમયને  હું  ઝંખું  છું  રાતદિન,

તું  આવવાને  ચાહે,  ને  આવી   નહીં  શકે.

                 

એક જ  સલામતી  છે કે  પડખામાં દિલ રહે,

એ  બહાર  જો જશે  તો  બચાવી  નહીં  શકે.

      

વાસી અબ્બાસ અબ્દુલ અલી ( મરીઝ )

જન્મ: સુરત    વસવાટ: મુંબાઈ     વ્યવસાય: પત્રકાર

                

સુખનવર શ્રેણી ( મરીઝ ) માંથી સાભાર

પુસ્તક પ્રકાશક અને વિક્રેતા: આર. આર. શેઠની કંપની

Web: www.rrsheth.com