ક્યાં? – મોના લિયા

ક્યાં ?

ઘર મહીં આકાશ જેવું હોય છે ક્યાં ?
તિમિરમાં પ્રકાશ જેવું હોય છે ક્યાં ?

મનને સમજાવ્યા કરું છું રાત આખી
પાસ મારી આશ જેવું હોય છે ક્યાં ?

પાંપણોમાં રજકણો શોધ્યા કરું પણ
આંખમાં ભીનાશ જેવું હોય છે ક્યાં ?

પાનખર ધેરી વળે છે બાગને જ્યાં
પણ પાસે લીલાશ જેવું હોય છે ક્યાં ?

આમ ભરતી ઓટ દરિયામાં સતત છે
લેરમાં ખારાશ જેવું હોય છે ક્યાં ?

મોના લિયા