પ્રીત્યું તો.. – વજુભાઈ ટાંક (Vajubhai Tank)

પ્રીત્યું તો..

પ્રીત્યું તો શ્રાવણની સાંજ, મોરી શૈયર,
પ્રીત્યું નંઈ વૈશાખી રાત.
પ્રીત્યું તો રામકલી રાગ, મોરી શૈયર,
પ્રીત્યું નંઈ વેવારી વાત.

નેણાં તો ઘૂઘવતું ગીત, મોરી શૈયર,
નેણાં નંઈ મરજાદી વેણ.
નેણાં તો સાગરનો છાક, મોરી શૈયર,
નેણાં નંઈ વીરડીનું વહેણ.

સમણાં તો સોનેરી આભ, મોરી શૈયર,
સમણાં નંઈ રુદિયાની રાખ.
સમણાં તો જીવતરનો ફાગ, મોરી શૈયર,
સમણાં નંઈ નીતરતી આંખ.

જોબન તો સુખડાનાં શીત, મોરી શૈયર,
જોબન નંઈ બાવળની શૂળ.
જોબન તો ડોલરની ગંધ, મોરી શૈયર,
જોબન નંઈ આવળનું ફૂલ.

પરણ્યો તો પાંથીનો રંગ, મોરી શૈયર,
પરણ્યો નંઈ આછકલી યાદ.
પરણ્યો તો કંકણનો સૂર, મોરી શૈયર,
પરણ્યો નંઈ સોરાતો સાદ.

વજુભાઈ ટાંક
જીવનકાળ: ઑગષ્ટ 18, 1915 – ડિસેમ્બર 30, 1980