કદી કોઈ પર આ કહર ના તૂટે

કદી કોઈ પર આ કહર ના તૂટે
કદી કોઈનો હમસફર ના તૂટે

સપાટી ઉપર જે હશે, તૂટવાના
થયા જે સપાટીથી પર ,ના તૂટે

ભલે ઘરની તસવીર તૂટી જતી
કદી કોઈ તસવીરનું ઘર ના તૂટે

અસલ પ્રેમપત્રો તો વાંચ્યા નથી
તમારાથી નહીતર કવર ના તૂટે

જે હાથે ધનુષ્યો તૂટી જાય છે
એ હાથે કદી કાચઘર ના તૂટ

ભલે આભ તૂટે જમાના ઉપર
અમારી આ ઢીંગીનો વર ના તૂટે

સ્નેહી પરમાર
પીડા પર્યંત માંથી snehi parmar