એક જ દે ચિનગારી – હરિહર ભટ્ટ

એક જ દે ચિનગારી  મહાનલ !

એક જ દે ચિનગારી.

         

ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતાં

ખરચી જિંદગી સારી;

જામગરીમાં તણખો ન પડ્યો

ન ફળી મહેનત મારી…  મહાનલ ..

          

ચાંદો સળગ્યો, સૂરજ સળગ્યો,

સળગી આભ અટારી;

ના સળગી એક સગડી મારી

વાત વિપતની ભારી … મહાનલ ..

                

ઠંડીમાં મુજ  કાયા  થથરે,

ખૂટી ધીરજ મારી;

વિશ્વાનલ! હું અધિક ન માગું,

માગું એક ચિનગારી … મહાનલ ..

              

–  હરિહર ભટ્ટ  

જન્મ: મે 1, 1885

અવસાન: માર્ચ 13, 1978