હાઈકુ- દિલીપ ર. પટેલ

મૃત્યુ સુખદ

કેવું! ન કો’ વેદના

દટાવા છતાં.

————————————                            

નિ:ચીર શબ

કબીલાને મૂંઝવે

કફન શબ્દે.

                                    

                                           

કાગડો કા કા

કરે છે- કોયલને

જુદી પાડવા!

                                 

                                       

ધત્ કાગ બોલ્યો.

મહેમાન આવશે.

ચાલો ફરવા. 

                                   

                            

દર્પણે જોયું.

દર્પણ જાણે કહે.

દર પણ જો.

                         

                            

આ શ્વાસ ન શું

હતાશ વિશ્વે; ખાસ

આશ્વાસન શું!

                            

દિલીપ ર. પટેલ